Υπ’ αριθμ. Ορθή Επανάληψη 3307/17.3.2023 Τακτικός Διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης Αναδόχου για την «Προμήθεια και εγκατάσταση νέου κεντρικού αποθηκευτικού χώρου (Storage) καθώς και Υπηρεσιών για τη μετάπτωση του υπάρχοντος στο νέο αποθηκευτικό σύστημα, για τις ανάγκες της ΕΤΑΔ Α.Ε.»

21/03/2023 | Προμήθεια Προϊόντων