Home / Εταιρική Διακυβέρνηση / Πολιτικές Προστασίας Δεδομένων

Πολιτικές Προστασίας Δεδομένων

Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (Ε.Ε) 2016/679 και την κείμενη εθνική νομοθεσία.

Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε (ΕΤΑΔ Α.Ε. ή Εταιρεία) ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας κατά την άσκηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων διαχείρισης και αξιοποίησης των ακινήτων χαρτοφυλακίου της και λειτουργίας των επιμέρους επιχειρηματικών μονάδων της θέτει ως πρωταρχικό στόχο την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών, συνεργατών και του προσωπικού της.

Για το λόγο αυτό, λαμβάνουμε τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία τους πραγματοποιείται πάντοτε, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο αναφορικά με την ίδια την Εταιρεία ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, όσο και από τρίτους, ως Εκτελούντες Επεξεργασία για λογαριασμό της.

Τι προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε;
Η ΕΤΑΔ Α.Ε. συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα μόνο όταν είναι αναγκαίο, άλλως μόνο όταν έχουμε νόμιμο λόγο να το κάνουμε.

Αναλόγως της σχέσης του υποκειμένου με την ΕΤΑΔ Α.Ε. δηλαδή είτε σε επίπεδο απλής επικοινωνίας ή και  προσυμβατικών ενεργειών ή και συμβατικών προβλέψεων, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται η Εταιρεία μπορεί να είναι ενδεικτικά και επιμεριστικά, τα ακόλουθα:

α) Δεδομένα ταυτοποίησης: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΜΚΑ, ημερομηνία και τόπος γέννησης, φύλο, υπηκοότητα. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται απευθείας από εσάς και επικαιροποιούνται με τη συνδρομή σας.

β) Δεδομένα επικοινωνίας: ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό και κινητό κ.λπ.. Τα δεδομένα συλλέγονται απευθείας από εσάς και επαληθεύονται/επικαιροποιούνται με τη συνδρομή σας.

γ) Δεδομένα οικονομικής και περιουσιακής κατάστασης, όπως: επάγγελμα και χρόνος άσκησης αυτού, αποδοχές, προσωπική (οικογενειακή) κατάσταση, φορολογικές δηλώσεις (έντυπα Ε1, Ε9 κ.λπ.), εκκαθαριστικά σημειώματα, βεβαιώσεις ασφαλιστικής ή/και φορολογικής ενημερότητας, έγγραφα κτήσης ή μεταβίβασης κινητής ή ακίνητης περιουσίας κ.λπ.. Τα εν λόγω δεδομένα συλλέγονται/επαληθεύονται/επικαιροποιούνται είτε απευθείας από εσάς, είτε αντλούνται/επαληθεύονται/επικαιροποιούνται από άλλες πηγές, όπως υποθηκοφυλακεία, κτηματολογικά γραφεία, δικαστήρια, φορολογικές αρχές, όπου επιτρέπεται, από αρχεία δεδομένων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.

δ) Δεδομένα που προκύπτουν από έγγραφα και δικαιολογητικά που προσκομίζετε ή αποστέλλετε στην Εταιρεία, ερωτηματολόγια που συμπληρώνετε είτε βάσει συμβατικής σχέσης ή και συνεργασίας, είτε σε προσυμβατικό στάδιο.

ε) Δεδομένα εικόνας από τα συστήματα βιντεοσκόπησης σε χώρους των επιχειρηματικών μονάδων της Εταιρείας, στους οποίους υπάρχουν οι σχετικές κατά το νόμο σημάνσεις/ενημερώσεις.

στ) Δεδομένα ανηλίκων συλλέγει και επεξεργάζεται η Εταιρεία μόνο εφόσον συντρέχουν οι εκάστοτε νόμιμες προϋποθέσεις και σε κάθε περίπτωση εφόσον οι ανήλικοι είναι άνω των 15 ετών.

Τα ανωτέρω δεδομένα μπορούν να αντλούνται/επαληθεύονται/επικαιροποιούνται από την Εταιρεία, όπου αυτό επιτρέπεται και ενδείκνυται, και μέσω δημόσια προσβάσιμων πηγών ως τέτοιων νοούμενων, ενδεικτικά, των υποθηκοφυλακείων, κτηματολογικών γραφείων, δικαστηρίων, μητρώων, του διαδικτύου, του ανοιχτού προφίλ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, των μέσων ενημέρωσης κ.λπ.. Στην έννοια της κατά τα ανωτέρω συλλογής των δεδομένων απευθείας από εσάς περιλαμβάνεται επίσης τόσο η συλλογή δεδομένων σας που γίνεται από τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό σας ή σχετίζεται με εσάς όσο και η συλλογή δεδομένων σας που γίνεται μέσω συνεργατών της Εταιρείας που λειτουργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, στους οποίους οι ίδιοι έχετε παράσχει προσωπικά δεδομένα σας προς τον σκοπό να τα διαβιβάσουν οι τελευταίοι στην ΕΤΑΔ Α.Ε. Σε περίπτωση που παρέχετε στην Εταιρεία μας προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων πρέπει να τους έχετε προηγουμένως ενημερώσει προσηκόντως και να έχετε εξασφαλίσει τη σχετική συγκατάθεσή τους, όπου τυχόν αυτή απαιτείται.

Νόμιμους λόγους επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούν:

(α) Οι σύμφωνες με τους σκοπούς και επιχειρηματικές δραστηριότητες της ΕΤΑΔ Α.Ε. ενέργειες στις οποίες προβαίνουμε για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που αναμένετε και επιθυμείτε να λάβετε από εμάς.

(β) Η συγκατάθεση που μας παρέχετε υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως τις θέτει το ισχύον νομικό πλαίσιο, όπως σε περιπτώσεις που επιθυμείτε να λαμβάνετε προωθητικές ενημερώσεις της Εταιρείας μας.

(γ) Η συλλογή ποινικών μητρώων στο πλαίσιο υποβολής συμμετοχής σε διαγωνισμό, διενεργείται κατά περίπτωση και σε ειδικές περιστάσεις.

(δ) Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που γίνεται στο πλαίσιο συμμόρφωσης με υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο.

(ε) Η διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, πρωτίστως των δικών σας όσο και της Εταιρείας μας.

Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας;
  • Για την εκτέλεση σύμβασης και τη λήψη μέτρων κατ’ αίτησή σας πριν από τη σύναψη σύμβασης.
  • Για τη συμμόρφωση μας με έννομη υποχρέωση.
  • Για τη διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων μας και την προστασία προσώπων και αγαθών.
Πού κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;

Η ΕΤΑΔ ΑΕ διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα σας στις ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών:

  • Κρατικές Αρχές, φορείς επιβολής του νόμου

Όταν αυτό είναι απαραίτητο π.χ. στις περιπτώσεις που υποχρεούμαστε να κοινοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα σε δημόσιους φορείς, κατά την εξέλιξη διαγωνιστικής διαδικασίας, στην περίπτωση ενός φορολογικού ελέγχου ή ακόμα και στην περίπτωση που θα πρέπει να χρειαστεί να παρέχουμε πληροφορίες σε αστυνομική ή/και δικαστική Αρχή, εφόσον ανακύψει οιαδήποτε δικαστική διαδικασία ή διένεξη, όπως και σε αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, δια αποστολής Χρηματικού και Βεβαιωτικού Καταλόγου  και σε κάθε περίπτωση προκειμένου να διασφαλίσουμε τα επιχειρηματικά μας συμφέροντα και τη φήμη της Εταιρείας μας.

  • Συνεργάτες της Εταιρείας μας (προμηθευτές υπηρεσιών, σύμβουλοι, διαφημιστικές κτλ.)

Η ΕΤΑΔ ΑΕ διατηρεί συνεργάτες στους οποίους αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της. Στις περιπτώσεις αυτές η Εταιρεία μας παραμένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ορίζει τα επιμέρους στοιχεία της επεξεργασίας και λαμβάνει από τους συνεργάτες στους οποίους αναθέτει εκτέλεση δραστηριοτήτων επεξεργασίας όλες τις αναγκαίες εξασφαλίσεις (Data Privacy Assignment), προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώματα που του απονέμει το νομικό πλαίσιο.

Περαιτέρω η Εταιρεία μας ενδέχεται να διαβιβάζει και σε συνεργαζόμενες τρίτες εταιρείες (εταιρείες marketing) με σκοπό την ενημέρωση του κοινού σχετικά με την προώθηση των ακινήτων και υπηρεσιών μας, υπό την προϋπόθεση ότι προηγουμένως έχει παρασχεθεί και είναι σε ισχύ συγκατάθεση από κάθε φυσικό πρόσωπο.

  • Προς τη μέτοχο εταιρεία «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας»

Η ΕΤΑΔ Α.Ε. ενδέχεται να διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται, όπως μισθωτών, πελατών, εργαζομένων κλπ. προς την μητρική εταιρεία και μοναδική της μέτοχο ανώνυμη εταιρεία «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας» (ΕΕΣΥΠ) στο πλαίσιο χάραξης, έγκρισης ή και ελέγχου του στρατηγικού σχεδιασμού της, των οικονομικών δραστηριοτήτων και στοιχείων της και εν γένει για την άσκηση εκ μέρους της ΕΕΣΥΠ όλων των δικαιωμάτων της ως μοναδικής μετόχου και προς εξυπηρέτηση των σκοπών σύστασης και λειτουργίας της, όπως ορίζονται από τον Ν. 4389/2016.

Διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός ΕΟΧ

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες [δηλ. σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου].

Ποιο είναι το χρονικό διάστημα αποθήκευσης;

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:

Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

Όταν η επεξεργασία διενεργείται με βάση την εκτέλεση σύμβασης, ή/και τη λήψη μέτρων με σκοπό την κατάρτιση σύμβασης, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από τη διέπουσα τη σύμβαση πρόβλεψη, καθώς και όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη ή αντίκρουση των νομικών αξιώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση και έως την νόμιμη παραγραφή τους. Τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα μπορεί να διατηρούνται ακόμα και για όσο χρονικό διάστημα προσδιορίζεται από λοιπές φορολογικές ή ειδικότερες νομοθετικές διατάξεις.

Για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών μας και στο μέτρο που η διάθεση των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεση από μέρους σας, τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας και πώς ασκούνται;

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την ΕΤΑΔ Α.Ε. απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης:

Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης:

Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Δικαίωμα διαγραφής:

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας είναι, ωστόσο, απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία:

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας.

Δικαίωμα στη φορητότητα:

Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης

Όπου η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας προτού την ανακαλέσετε.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO) κ. Μαριλένα Μπέλλου, ταχυδρομική διεύθυνση: Βουλής 7, 10562 email: [email protected] .

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ

Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +302106475600, Fax: +30210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η ΕΤΑΔ Α.Ε. εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.

 

Ειδική Ενημέρωση της ΕΤΑΔ A.E. για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω συστημάτων βιντεοπιτήρησης που λειτουργούν στις Επιχειρηματικές Μονάδες της.