Home / Ακίνητα / Συγχρηματοδοτούμενα έργα

Συγχρηματοδοτούμενα έργα

Έργα ΕΣΠΑ

H ΕΤΑΔ Α.Ε. δίνει προτεραιότητα στα περιουσιακά στοιχεία που διαχειρίζεται η ίδια, στρέφοντας τη στρατηγική της στην υλοποίηση ενός προγράμματος ανάπτυξης σημαντικών ακινήτων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η πιστοποίηση της εταιρείας ως δικαιούχου του ΕΣΠΑ, διεύρυνε σημαντικά τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους για ανάπτυξη και αξιοποίηση. Κατέστη έτσι εφικτός ο σχεδιασμός και προγραμματισμός ενός αριθμού επενδύσεων ως συγχρηματοδοτούμενα έργα σε ολόκληρη τη χώρα, προωθώντας την ποιοτική αναβάθμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος με στόχο την εισαγωγή νέων εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ καταβάλλεται μία συστηματική προσπάθεια, ούτως ώστε να υλοποιηθεί ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός επενδύσεων – δράσεων για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι χρηματοδοτήσεις έργων στα διάφορα Τομεακά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (Ε.Π.). Πιστή στο όραμά της για βιώσιμη ανάπτυξη, η ΕΤΑΔ προχώρησε στην υλοποίηση των μακροχρόνιων αναπτυξιακών της στόχων, ισχυροποιώντας τη θέση της και συμβάλλοντας στην ανάδειξη της Ελλάδας σε κορυφαίο τουριστικό και επενδυτικό προορισμό διεθνώς.

Η ανάπτυξη Ειδικών Προγραμμάτων, αφορά στην εφαρμογή αειφόρων δράσεων για την ολοκληρωμένη περιβαλλοντική επίδοση και λειτουργία ειδικών υποδομών σε ακίνητα της ΕΤΑΔ Α.Ε. Μέσα από καινοτόμες ιδέες και δοκιμασμένες λύσεις από αντίστοιχες εφαρμογές παγκοσμίως, η ΕΤΑΔ προωθεί την κατασκευή έργων με υιοθέτηση διαδικασιών που στηρίζονται στις αρχές του «πράσινου» σχεδιασμού που συμβάλλουν στην προστασία και ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής και διασφαλίζουν την αειφόρο ανάπτυξη με ταυτόχρονη δωδεκάμηνη χρήση – λειτουργία τους.

 


Ελλάδα 2.0 – Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας


SUB2. Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης και Επένδυση της Πάρνηθας – Yποέργο 4: Aποκατάσταση πρώην Sanatorium/Hotel – Tεχνική Bοήθεια

Με την με ΑΔΑ: ΨΨΟΒΗ-Π36/29.08.2022 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, εντάχθηκε το έργο με τίτλο: «SUB2. ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ – ΥΠΟΕΡΓΟ 4: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΗΝ SANATORIUM/HOTEL – ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» (ΣΑΤΑ 075 – κωδικός εναρίθμου 2022ΤΑ07500029) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

  • Η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη είναι 280.000,00€ και η διάρκεια του έργου ορίζεται από 25.05.2022 – 31.12.2022.
  • Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Next Generation EU με κωδικό έργου στο ΟΠΣ ΤΑ 5176101 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Αφορά στην εκπόνηση συνολικά έξι (6) τεχνικοοικονομικών μελετών για την υλοποίηση της αποκατάστασης του πρώην Sanatorium/Hotel (ΥΠΟΕΡΓΟ 4) του Έργου 2: Επένδυση της Πάρνηθας της Δράσης 16849. Το Υποέργο 4 αφορά στην αποκατάσταση του πρώην Sanatorium/Hotel. Το κτίριο χτίστηκε το 1934 σε υψόμετρο 1.025μ. Αρχικά χρησιμοποιήθηκε ως Sanatorium για κρούσματα φυματίωσης και από το 1960 ως ξενοδοχείο. Το πρώην Σανατόριο της Πάρνηθας, περιήλθε στην κυριότητα του ΕΟΤ περί τις αρχές της δεκαετίας 1960 λειτουργώντας αρχικά ως ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ» και μετέπειτα στεγάζοντας τουριστικές σχολές (ΟΤΕΚ) έως το 1987. Πρόκειται για ένα από τα λίγα δείγματα κτιρίων σανατορίων στον ελληνικό χώρο, τόσο μεγάλης κλίμακας που μάλιστα έχει διασώσει πολλά στοιχεία της αρχικής του μορφής. Λόγω της ιδιαίτερης πολιτιστικής, ιστορικής και αρχιτεκτονικής αξίας του το κτίριο του Σανατορίου χαρακτηρίστηκε ως Διατηρητέο με την με ΑΔΑ: 619Ο4653Π8-ΟΔΘ απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.