Home / Ακίνητα / Συγχρηματοδοτούμενα έργα / Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Υλοποιούμενα έργα στο ΕΣΠΑ

Με την εμπειρία που αποκτήθηκε μέσω της υλοποίησης των έργων στο ΕΣΠΑ, ο κύριος στόχος της ΕΤΑΔ, κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020, ήταν να δράσει άμεσα και έμμεσα στην κατεύθυνση της δημιουργίας εισοδήματος και απασχόλησης με άξονα τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και με την εφαρμογή καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση, συμβάλλοντας στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της ποιότητας του Εθνικού Παραγωγικού Προϊόντος.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 επιδιώκεται:

 • Η συνέχεια του προγράμματος ενίσχυσης εκσυγχρονισμού επιλεγμένων τουριστικών – πολιτιστικών υποδομών σε ακίνητα της εταιρείας. Ο στόχος στη νέα περίοδο δεν είναι μόνο η δημιουργία πρόσθετων υποδομών, αλλά και η βελτίωση, αξιοποίηση και λειτουργία των υφιστάμενων υποδομών με τρόπο αποτελεσματικό, αποδοτικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Επιδιώκεται η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη λήψη μέτρων τόνωσης της ελκυστικότητας και ποιοτικής βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών στις τουριστικές εγκαταστάσεις της εταιρείας με έμφαση στις ιαματικές πηγές, τις πολιτιστικές υποδομές (μνημεία – μουσεία) και τα οικοτουριστικά πάρκα, ώστε να τα καταστήσουν περισσότερο προσβάσιμα από ευρύτερες κοινωνικές ομάδες.
 • Η ανάπτυξη νέων βιώσιμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ιδίως στον τομέα της εκμετάλλευσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και της αγροτικής ανάπτυξης, όπου επιδιώκεται η δημιουργία χαρτοφυλακίου ακινήτων ανά γεωγραφική ενότητα και ανά τομέα.
 • Να δοθεί για πρώτη φορά ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή κρατικών ενισχύσεων για την ανάπτυξη ιδιωτικών επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού, του πολιτισμού, των ΑΠΕ, της αγροτικής ανάπτυξης και των αστικών αναπλάσεων, με στόχο την ανάπτυξη ενός νέου τύπου επιχειρηματικότητας.
 • Η προστασία του περιβάλλοντος και η προώθηση της ορθολογικής χρήσης των πόρων. Στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης, οι στόχοι της εταιρείας επικεντρώνονται στην προστασία και ανάδειξη του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των εγκαταστάσεων και την προώθηση ήπιων εκμεταλλεύσεων.
 • Η μετάβαση προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
 • Η προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, την πρόληψη και τη διαχείριση των υδάτων.
 • Η περαιτέρω προώθηση των δραστηριοτήτων και των παρεχόμενων υπηρεσιών της εταιρείας στην Ψηφιακή Εποχή και στην κοινωνία της πληροφορίας. Η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης των χωρικών δεδομένων και της κτηματογράφησης των ακινήτων της και η ενίσχυση της προσβασιμότητας κοινού και επιστημόνων στο ψηφιακό χαρτοφυλάκιο ακινήτων της εταιρείας.
 • Η βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της ΕΤΑΔ, ώστε να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις αποτελεσματικής και αποδοτικής αναδιοργάνωσης της λειτουργίας της, τόσο στις κεντρικές υπηρεσίες όσο και στις περιφερειακές της δομές και υποκαταστήματα.
 • Η ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας.
 • Η προώθηση της κοινωνικής ένταξης και η καταπολέμηση της φτώχειας.

Αναλυτικότερα, οι δράσεις αφορούν:

Ένταξη της πράξης «Εκσυγχρονισμός Αναβατήρων Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού (Φάση Β΄)»

Στοιχεία Πράξης: Κωδικός Πράξης / ΜΙS (ΟΠΣ): 5003658, ως έργο Phasing,  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020”,  στον άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της Επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)»  με την αριθμ. 7904/2638/Α2/20.12.2016 (ΑΔΑ: ΨΞΛΗ4653Ο7-ΥΦΡ)  απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης. Η χρηματοδότησή της γίνεται μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 -2020 (κωδικός ΣΑΕ 2016ΣΕ11110006).

Σύντομη Περιγραφή: Εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών βελτιστοποίησης των παραμέτρων του έργου που υλοποιήθηκε στην προγραμματική περίοδο 2009-2013 με τίτλο «Εκσυγχρονισμός Αναβατήρων ΧΚΠ Α΄ Φάση».

Ολοκλήρωση της λειτουργικής ενοποίησης των τουριστικών υποδομών στις περιοχές Κελλάρια και Φτερόλακα του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού, μέσω νέων αναβατήρων μεταφοράς επισκεπτών και αναβαθμισμένου συστήματος ηλεκτροδότησής τους.

Ένταξη της Πράξης «Αποκατάσταση και Ανάδειξη των Σπηλαίων και των Κτιριακών Εγκαταστάσεων Διρού Ν. Λακωνίας – Β΄φάση» Αριθμός Απόφασης της Πράξης: 2470/769/Α3

ΣΤΟΙΧΕIΑ ΠΡAΞΗΣ

Κωδικός Πράξης / ΜΙS (ΟΠΣ): 5009727 για την ένταξη της Πράξης «Αποκατάσταση και Ανάδειξη των Σπηλαίων και των Κτιριακών Εγκαταστάσεων Διρού Ν. Λακωνίας – Β΄φάση» με κωδ. ΟΠΣ.
Η σχετική Πράξη για τα σπήλαια Διρού εκτελείται, λόγω αρμοδιότητας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, ως συνδικαιούχος της Πράξης και με το Υπουργείο Τουρισμού, ως φορέας χρηματοδότησης.
Προς επικύρωση της συνεργασίας, έχουν συναφθεί τα σχετικά μνημόνια συνεργασίας με τους φορείς αυτούς.

Κωδικός Δικαιούχου: 40409040
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Ημερομηνία Έναρξης της Πράξης: 01/01/2018
Ημερομηνία Λήξης της Πράξης: 31/12/2020

Σύντομη Περιγραφή: Τα σπήλαια Διρού βρίσκονται σε απόσταση 5 χλμ. βορείως του Δήμου Πύργου Διρού, 83χλμ. νοτιοανατολικά από τη Σπάρτη. Αποτελούνται από τα σπήλαια Αλεπότρυπα, Βλυχάδα και καταφύγιο Διρού.
Δυνατότητα επίσκεψης υπάρχει μόνο στο σπήλαιο της Βλυχάδας που διαθέτει χερσαίο και λιμναίο τμήμα και η πρόσβαση σε αυτό επιτυγχάνεται μόνο με βάρκα.

Το έργο αποκατάστασης αφορά:

 • Αποκατάσταση και ανάδειξη των σπηλαίων Αλεπότρυπας και Βλυχάδας
 • Εκσυγχρονισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων Διρού Ν. Λακωνίας
 • Εμπλουτισμό παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου των προαναφερόμενων δύο Σπηλαίων ως μνημείων πολιτιστικού, ιστορικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος
 • Κατεδάφιση του υπάρχοντος Μουσείου και ανέγερση νέου κτιρίου για τη στέγαση Μουσείου Προϊστορίας Σπηλαίων Μάνης

Σύνολο δαπανών με παραστατικά:
Συνολική Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 8.499.933,91€.  

Ένταξη της Πράξης «Οικοτουριστικό πάρκο Φαναρίου Ροδόπης. Εκσυγχρονισμός βασικών δικτύων υποδομής και ανάπτυξης νέων τουριστικών υποδομών»

Αριθμός Απόφασης της Πράξης: 812/22.05.2018

ΣΤΟΙΧΕIΑ ΠΡAΞΗΣ

Κωδικός ΟΠΣ: 5003196 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020»

Κωδικός Δικαιούχου: 40409040 Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Ημερομηνία Έναρξης της Πράξης: 11/01/2019

Ημερομηνία Λήξης της Πράξης: 11/08/2020

Σύντομη Περιγραφή: Η παρέμβαση αφορά την περιβαλλοντική προστασία – ανάδειξη και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής ακινήτων ιδιοκτησίας ΕΟΤ, υπό την διοίκηση και διαχείριση της ΕΤΑΔ, έκτασης περίπου 169 στρεμμάτων στη θέση Φανάρι του Δήμου Κομοτηνής του Νομού Ροδόπης. Τα ακίνητα της ΕΤΑΔ εμπίπτουν στις περιφερειακές ζώνες Γ1 και Β3 του Εθνικού Πάρκου «των υγροτόπων Δέλτα Νέστου, Λίμνης Βιστωνίδας, με λιμνοθαλάσσια και λιμνιαία χαρακτηριστικά της Λίμνης Ισμαρίδας και της ευρύτερης περιοχής, όπως καθορίζονται στην ΚΥΑ 44549 (ΦΕΚ 497/Δ/17.10.2008). Η περιοχή της μελέτης γειτνιάζει με τη λιμνοθάλασσα Ξηρολίμνη και τον οικισμό Φανάρι – και περιλαμβάνεται στη θεσμοθετημένη ως προστατευόμενη περιοχή Natura GR1130009 “Λίμνες και Λιμνοθάλασσες της Θράκης – Ευρύτερη περιοχή και παράκτια ζώνη”.

Στην περιοχή παρέμβασης σχεδιάζονται, με περιβαλλοντικά και λειτουργικά κριτήρια, ήπιες δραστηριότητες και εγκαταστάσεις που αφορούν

 • Την αποκατάσταση εγκαταλελειμμένων κτιριακών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης επισκεπτών του ΕΟΤ
 • Την ανάπτυξη δραστηριοτήτων οικοτουρισμού, διαμορφώνοντας ένα ενιαίο και ανοικτό οικοτουριστικό πάρκο τοπικού χαρακτήρα ώστε να αποφευχθούν πιθανές αυθαιρεσίες – καταπατήσεις του δημόσιου χώρου από ιδιώτες.

Παραδοτέα πράξης – Το έργο αφορά: Κατασκευή εγκαταστάσεων και δικτύων υποδομής που θα υποστηρίξουν τη λειτουργία του οικοτουριστικού πάρκου και οργανώνονται σε δύο λειτουργικές ζώνες που περιλαμβάνουν:

 • Αναψυκτήριο και χώρους υγιεινής ελαφριάς κατασκευής 44,13 τ.μ.
 • Χώρο υπαίθριων αθλητικών δραστηριοτήτων εμβαδού περίπου 6 στρεμμάτων
 • Φυτεύσεις κατά μήκος της επαρχιακής οδού.
 • Αποκατάσταση, λειτουργική αναβάθμιση και επανάχρηση του υφιστάμενου κτιριακού συγκροτήματος προσωπικού – εξυπηρέτησης λουόμενων, εμβαδού 918,00 τ.μ.
 • Κέντρο Υποδοχής, περιβαλλοντικής πληροφόρησης και προσανατολισμού, εμβαδού 130,99 τ.μ.
 • Υποσταθμό Μέσης Τάσης και Μηχανοστάσιο για την ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων του πάρκου
 • Διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου που αφορούν τον άμεσο περιβάλλοντα χώρο του κέντρου υποδοχής, εμβαδού 3.032,00 τ.μ.
 • Χώρος στάθμευσης 30 επιβατικών ΙΧ αυτοκινήτων
 • Διαμόρφωση Παιδότοπου – Παιδικής Χαράς.
 • Διαμόρφωση περιηγητικών και θεματικών διαδρομών για τους επισκέπτες της περιοχής που επιθυμούν να γνωρίσουν το φυσικό περιβάλλον της περιοχής (κατασκευή πεζοδρόμου 1055 μ. περίπου)
 • Έργα προστασίας, βελτίωσης και εμπλουτισμού της βλάστησης
 • Κατασκευή τεσσάρων ειδικών διαδρόμων πρόσβασης ΑΜΕΑ στη θάλασσα
 • Δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης αποχέτευσης και ηλεκτρικής ενέργειας
 • Σημάνσεις με πληροφοριακές πινακίδες για τον υδροβιότοπο και τα σημαντικά στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος

Σύνολο δαπανών με παραστατικά:
Συνολική Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 2.359.950,25 €.

Ένταξη της Πράξης «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων εγκαταστάσεων και δικτύων υποδομών περιοχής Λίμνης Καϊάφα»

Αριθμός Απόφασης Ένταξης της Πράξης: 124/39/Α3/11.01.2018

Απόφαση Τροποποίησης της Πράξης: 277/17.01.2022

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

Κωδικός ΟΠΣ: 5007967 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020

Κωδικός Δικαιούχου: 40409040

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Η σχετική Πράξη για τη Λίμνη Καϊάφα εκτελείται, λόγω αρμοδιότητας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, ως συν – δικαιούχος της Πράξης, στο πλαίσιο υπογεγραμμένου μνημονίου συνεργασίας και με το Υπουργείο Τουρισμού, ως φορέας χρηματοδότησης.

Ημερομηνία Έναρξης της Πράξης: 01/10/2017
Ημερομηνία Λήξης της Πράξης:30/09/2023

Σύντομη Περιγραφή: Το συγκρότημα Ιαματικής Πηγής Καϊάφα Ηλείας περιλαμβάνει ιαματικές πηγές και εγκαταστάσεις εξυπηρέτησής τους, καθώς και ένα ευρύτερο φυσικό περιβάλλον μεγάλης οικολογικής και αισθητικής αξίας με σπάνια βιοποικιλότητα που εκτείνεται ως τη θάλασσα.Το Συγκρότημα αποτελείται από τη Λίμνη Καϊάφα με τις όχθες της, το νησί στη Λίμνη και τη θαλάσσια ζώνη αιγιαλού. Το ακίνητο αποτελεί τμήμα του Τόπου κοινοτικής Σημασίας «Θίνες και Παραλιακό Δάσος Ζαχάρως, Λίμνη Καϊάφα, Στροφιλιά, Κακόβατος» του ευρωπαϊκού δικτύου NATURA 2000 με κωδ. 2330005.

Η συνολική κατά τίτλο έκταση του ακινήτου «Ιαματική Πηγή Καϊάφα» ανέρχεται σε 6.139.000 τ.μ. ανήκει κατά κυριότητα στον ΕΟΤ, εξαιρουμένης της ζώνης αιγιαλού και της Λίμνης – χαρακτηρισμένης ως λιμνοθάλασσας – οι οποίες ανήκουν στη διοίκηση και διαχείριση του ΕΟΤ και σήμερα της ΕΤΑΔ Α.Ε.

Η περιοχή επέμβασης καταλαμβάνει επιφάνεια που ανέρχεται σε 120.868.58 τ.μ.

Το έργο περιλαμβάνει:

 • Τμήμα υφιστάμενων κτιρίων νομιμοποιημένων με την υπ’αριθμ. 508131/29.01.2002 «Διαπιστωτική πράξη νομιμότητας τουριστικών κτιριακών εγκαταστάσεων εις λουτρά Καϊάφα»
 • Εκσυγχρονισμό δικτύων υποδομών
 • Έργα προστασίας περιβάλλοντος, περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, καθώς και αποκατάστασης θιγόμενων επιφανειών, όπως περιγράφονται στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Μέσω της Πράξης επιδιώκεται η εφαρμογή των απαραίτητων παρεμβάσεων για τη διαμόρφωση ενός πρότυπου οικοτουριστικού μοντέλου στην περιοχή, το οποίο θα προκύψει από την υλοποίηση ενός μείγματος συνδυασμένων ενεργειών με σκοπό:

 • Τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων εγκαταστάσεων
 • Την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος
 • Τη δημιουργία ενός πάρκου περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και δραστηριοτήτων εναλλακτικών μορφών τουρισμού
 • Τη χρήση καινοτόμων μεθόδων αντιμετώπισης ολοκληρωμένης αντίληψης οικοανάπτυξης, και
 • Την οικονομική βιωσιμότητα για τη λειτουργία και προστασία του έργου και του φυσικού περιβάλλοντος

Σύνολο δαπανών με παραστατικά:
Συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη :2.977.711,70 €.

Ένταξη της Πράξης «Αποκατάσταση και Ανάδειξη του συγκροτήματος του Αχιλλείου στην Κέρκυρα (Β΄ Φάση)»

Αριθμός Απόφασης Ένταξης της Πράξης:  2329/10.04.2020

Απόφαση Τροποποίησης της Πράξης: 1865/11.08.2020

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

Κωδικός ΟΠΣ: 5050179,ως έργο Phasing, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά  2014-2020

Κωδικός Δικαιούχου: 40409040

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Η σχετική Πράξη για το Αχίλλειο εκτελείται, λόγω αρμοδιότητας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, ως συν – δικαιούχος της Πράξης, στο πλαίσιο υπογεγραμμένου μνημονίου συνεργασίας και με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ως φορέας χρηματοδότησης.

Ημερομηνία Έναρξης της Πράξης: 01/06/2020
Ημερομηνία Λήξης της Πράξης: 31/12/2023

Σύντομη Περιγραφή: Το συγκρότημα του Αχιλλείου βρίσκεται στο ορεινό χωριό Γαστούρι, 10 χλμ. νοτιοδυτικά της πόλης της Κέρκυρας στη χερσόνησο Γαρίτσα και έχει θέα προς το «Κανόνι». Πρόκειται για ένα από τα γνωστότερα και δημοφιλέστερα ιστορικά αξιοθέατα της Κέρκυρας. Το κτιριακό συγκρότημα του Αχιλλείου αποτελείται από τέσσερα κύρια κτίρια, το Ανάκτορο και τα κτίρια του Θυρωρείου, των Στρατώνων και του Βαρόνου. Το συγκρότημα των κτιρίων αλλά και η περί αυτό περιοχή έχει χαρακτηριστεί Ιστορικό Διατηρητέο Μνημείο.

Το έργο περιλαμβάνει:

 • εργασίες αποκατάστασης του Ανακτόρου του Συγκροτήματος, εργασίες στον αύλειο χώρο,
 • εργασίες αποκατάστασης στο κτίριο των Στρατώνων, το κτίριο του Θυρωρείου και το κτίριο του Βαρόνου,
 • εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης της κλίμακας Heine

σύμφωνα με τη μελέτη που εκπονήθηκε και τις άδειες που εκδόθηκαν κατά την Α’ Φάση της Πράξης,

 • συντήρηση σταθερών και κινητών εκθεμάτων, τοιχογραφιών και κονιαμάτων,
 • δημιουργία μουσειακών κατασκευών,
 • σχεδιασμό και παραγωγή πολυμεσικών εφαρμογών,
 • εκθεσιακό φωτισμό,
 • παραγωγή εποπτικού υλικού και εφαρμογή της Μουσειολογικής – Μουσειογραφικής μελέτης της έκθεσης του Ανακτόρου

Σύνολο δαπανών με παραστατικά:
Συνολική Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 12.950.000,00€.