Υπ’ αριθμ. 4461/5.4.2023 Διευκρίνιση ασφαλιστικής υποχρέωσης για τον Ανοιχτό Διαγωνισμό Επιλογής Αναδόχου για την «Προμήθεια και εγκατάσταση νέου κεντρικού αποθηκευτικού χώρου (Storage) καθώς και Υπηρεσιών για τη μετάπτωση του υπάρχοντος στο νέο αποθηκευτικό σύστημα για τις ανάγκες της ΕΤΑΔ Α.Ε.» – Α.Π. Διακήρυξης 3307/17-03-2023.

05/04/2023 | Προμήθεια Προϊόντων