Υπ’αριθμ. 4257/31.3.2023 Διευκρινίσεις του Διεθνή Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία Επιλογής Αναδόχου για την «Ομαδική Ασφάλιση Ζωής & Υγείας του ανθρώπινου δυναμικού της ΕΤΑΔ Α.Ε. για χρονική διάρκεια είκοσι τεσσάρων (24) μηνών» – Α.Π. Διακήρυξης 3166/13-03-2023.

31/03/2023 | Υπηρεσίες