Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

21/07/2023 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 10815_21.07.2023 Διευκρινίσεις για τον Διεθνή Τακτικό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης Αναδόχου για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με τον σχεδιασμό του πενταετούς στρατηγικού πλάνου της εταιρείας.- Αρ. Διακ. 8935/22.06.2023