Κανονιστική Συμμόρφωση

Ο Τομέας Κανονιστικής Συμμόρφωσης της ΕΤΑΔ αποτελεί ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα και αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, μέσω της Επιτροπής Ελέγχου.

Βασική αποστολή του Τομέα Κανονιστικής Συμμόρφωσης της ΕΤΑΔ Α.Ε. είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η υλοποίηση και η διαχείριση του Συστήματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης που θεσπίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με σκοπό:

  • Tη διασφάλιση της συμμόρφωσης του συνόλου της Εταιρείας με το ισχύον κανονιστικό/νομοθετικό και ηθικό πλαίσιο, τις διεργασίες, τις επιμέρους διαδικασίες και τις βέλτιστες πρακτικές (διεθνή πρότυπα) διαχείρισης της συμμόρφωσης
  • Tη διασφάλιση της διαχείρισης κινδύνων για την κανονιστική συμμόρφωση, αλλά και της αποφυγής υποθέσεων δωροδοκίας και διαφθοράς καθώς και του συστήματος επιχειρησιακής συνέχειας (BusinessContinuity) για την κανονιστική συμμόρφωση.

Με γνώμονα την αρχή ότι μια δημοσίου συμφέροντος επιχείρηση πρέπει να είναι ανταγωνιστική, παραγωγική, αποτελεσματική, αποδοτική και να λειτουργεί με αξίες, αρχές, κανόνες και κοινωνική ευαισθησία, η ΕΤΑΔ Α.Ε έχει υιοθετήσει τον  Κώδικα Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς.