8412_6.6.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: «Αποκατάσταση του Η/Μ εξοπλισμού για τη λειτουργία του Βιολογικού καθαρισμού του «Μουσείου Αχιλλείου», υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ ΑΕ» προϋπολογισμού σαράντα πέντε χιλιάδων (€45.000,00) ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), ο οποίος θα διεξαχθεί σύμφωνα με το οικείο κανονιστικό πλαίσιο και τους ειδικότερους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

06/06/2022 | Υπηρεσίες