Υπ’ αριθμ. 9843/06.07.2023 Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών του Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία προς τον σκοπό ανάδειξης Αναδόχου ασφαλιστικών υπηρεσιών για την «Ασφαλιστική Κάλυψη Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης (Directors & Officers Liability Insurance) της ΕΤΑΔ ΑΕ»- Αρ. Διακ. 8679/19.06.2023.

06/07/2023 | Υπηρεσίες