Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

26/07/2021 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 9807/22.07.2021 Τακτικός Διαγωνισμός για την «Παροχή Υπηρεσιών Εκπόνησης Μελέτης Εκτίμησης Εύλογης Αξίας (FairValue) για λόγους Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS)» ακινήτων της ΕΤΑΔ Α.Ε.