Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

20/07/2021 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 9600/19.07.2021 Απόφαση Ματαίωσης Διεθνούς Τακτικού Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την «Παροχή Υπηρεσιών Λογιστικής – Φορολογικής Υποστήριξης της ΕΤΑΔ Α.Ε. για τα έτη 2020-2021», σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό της ΕΤΑΔ Α.Ε. – Αρ. Διακ. 0605/07.02.2020