Υπ΄αριθμ. 9454/21.06.2022 Απόφαση Ολοκλήρωση του Τακτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Λειτουργίας του Υποκαταστήματος Ι.Π. Καϊάφα της ΕΤΑΔ Α.Ε – Αρ. Διακ. 6533/13.05.2022

22/06/2022 | Υπηρεσίες