Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

15/07/2021 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ.9446/14.07.2021 Απόφαση Ολοκλήρωσης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών Δημοσιεύσεων της ΕΤΑΔ Α.Ε. στον Ελληνικό Τύπο» – Αρ. Προσκλ. 7509/09.06.2021- Κατακύρωση