Υπ’ αριθμ. 9025/23.06.2023 Απόφαση Ολοκλήρωσης του Τακτικού Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης Αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Λειτουργίας του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ Α.Ε Ι.Π. Καιάφα» – Αρ. Διακ. 7257/26.05.2023 – Κήρυξη Οριστικού Αναδόχου.

28/06/2023 | Υπηρεσίες