Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

14/06/2023 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 8406/14.06.2023 Διευκρινίσεις – Παράταση Προθεσμίας υποβολής προσφορών για τον Τακτικό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Λειτουργίας του Λιμναίου Τμήματος του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ Α.Ε «Σπήλαια Διρού»- Αρ. Διακ. 7533/31.05.2023