Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

14/06/2023 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 8405/14.06.2023 Διευκρινίσεις – Παράταση Προθεσμίας υποβολής προσφορών για τον Τακτικό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Λειτουργίας του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ Α.Ε «Κάμπινγκ Ασπροβάλτας»- Αρ. Διακ. 7415/30.05.2023