Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

22/06/2021 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 8089/22.06.2021 Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών για την «Παροχή Υπηρεσιών Δημοσιεύσεων της ΕΤΑΔ στον Ελληνικό Τύπο». – Αρ. Προσκλ. 7509/09.06.2021