Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

09/06/2021 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 7509/09.06.2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιλογής Αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Δημοσιεύσεων της ΕΤΑΔ στον Ελληνικό Τύπο»