Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

01/06/2021 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 6995/31.05.2021 Απόφαση Ολοκλήρωσης του Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης στο ακίνητο της ΕΤΑΔ ΑΕ με ΑΒΚ 3897-3911 (Εγκαταστάσεις της πρώην Φωνής της Αμερικής) – Αρ. Διακ. 4821/14.04.2021