Υπ’ αριθμ. 6897/14.06.2023 Ορθή Επάναληψη Απόφασης Ολοκλήρωσης του Τακτικού Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης Αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Λειτουργίας του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ Α.Ε Μαρίνα Θεσσαλονίκης» – Αρ. Διακ. 3647/22.03.2023- Κήρυξη Οριστικού Αναδόχου.

16/06/2023 | Υπηρεσίες