Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

01/07/2020 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 6296/01.07.2020 Απόφαση Ολοκλήρωσης Διεθνούς Τακτικού Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης παρόχου υπηρεσιών προγράμματος για την «Ομαδική Ασφάλιση Ζωής & Υγείας του ανθρώπινου δυναμικού της ΕΤΑΔ ΑΕ» – Αρ. Διακ. 1787/14.04.2020- Κατακύρωση