Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

22/05/2024 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

Υπ΄αριθμ. 6064/15.05.2024 Διεθνής Τακτικός Διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης Αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης λειτουργίας λιμναίου τμήματος και λοιπών ειδικοτήτων του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ ΑΕ «Σπήλαια Διρού»