Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

23/06/2020 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 5758/22.06.2020 Απόφαση Ματαίωσης Τακτικού Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης της Ολυμπιακής Εγκατάστασης «Ολυμπιακό Συγκρότημα Φαλήρου» της ΕΤΑΔ ΑΕ- Αρ. Διακ. 5970/03.10.2019