Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

30/04/2024 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 5329/29.04.2024 Τακτικός Διαγωνισμός με ανοιχτή διαδικασία με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου Παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής – λειτουργικής υποστήριξης των ηλεκτρομηχανολογικών και κτηριακών εγκαταστάσεων των τεσσάρων (4) Ολυμπιακών Ακινήτων της ΕΤΑΔ ΑΕ «Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο Σχινιά», «Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκόπουλου», «Ολυμπιακή Εγκατάσταση της Ζώνης ΙΙΙ του Ολυμπιακού Πόλου Φαλήρου», και «Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Γουδή»