Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

19/04/2021 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 4821_14.04.2021 Τακτικός Διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία για την «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης στο ακίνητο της ΕΤΑΔ ΑΕ με ΑΒΚ 3897-3911 (Εγκαταστάσεις της πρώην Φωνής της Αμερικής)