Υπ’ αριθμ. 4410/04.04.2023 Απόφαση Παράτασης Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών του Διεθνούς Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία Επιλογής Αναδόχου για την «Ομαδική Ασφάλιση Ζωής & Υγείας του ανθρώπινου δυναμικού της ΕΤΑΔ Α.Ε. για χρονική διάρκεια είκοσι τεσσάρων (24) μηνών» – Α.Π. Διακήρυξης 3166/13-03-2023.

04/04/2023 | Υπηρεσίες