Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

05/04/2024 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

Υπ΄αριθμ. 4217/04.04.2024 Διεθνής Τακτικός Διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης Αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Λειτουργίας του Υποκαταστήματος Ακτή Βουλιαγμένης της ΕΤΑΔ Α.Ε»