Υπ’ αριθμ. 3166/13.3.2023 Διεθνής Τακτικός Διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία προς τον σκοπό ανάδειξης παρόχου υπηρεσιών προγράμματος για την «Ομαδική Ασφάλιση Ζωής & Υγείας του ανθρώπινου δυναμικού της ΕΤΑΔ ΑΕ» για χρονική διάρκεια είκοσι τεσσάρων (24) μηνών.

21/03/2023 | Υπηρεσίες