Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

02/06/2020 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 2464/29.05.2020 Ολοκλήρωσης του Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης στο ακίνητο της ΕΤΑΔ ΑΕ με ΑΒΚ 3897-3911 (Εγκαταστάσεις της πρώην Φωνής της Αμερικής)- Αρ. Διακ. 1526/23.03.2020