Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

08/12/2023 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 16241/08.12.2023 Διευκρινίσεις για τον Τακτικό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης του Υποκαταστήματος «Ακτή Βουλιαγμένης» – Αρ. Διακ. 15526/23.11.2023.