Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

24/03/2020 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 1526/23.03.2020 Διακήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης στο ακίνητο της ΕΤΑΔ ΑΕ με ΑΒΚ 3897-3911 (Εγκαταστάσεις της πρώην Φωνής της Αμερικής)