Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

20/10/2023 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 14481_20.10.2023 Διευκρινίσεις για τον Τακτικό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης Αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης, Επισκευών και Λειτουργικών Ελέγχων Αναβατήρων του υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ ΑΕ «Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρα» για δύο (2) χιονοδρομικές περιόδους, ήτοι, 2023-2024, 2024-2025, με δυνατότητα μονομερούς παράτασης εκ μέρους της ΕΤΑΔ ΑΕ για μία (1) ακόμη χιονοδρομική περίοδο ήτοι 2025-2026, με Α.Π. Διακήρυξης: 13953-10/10/2023