Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

13/10/2023 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 14138/13.10.2023 Διευκρινίσεις για τον Τακτικό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Εκπόνησης Μελέτης Εκτίμησης Εύλογης Αξίας (FairValue) για λόγους Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS)» ακινήτων της ΕΤΑΔ Α.Ε.- Αρ. Διακ. 13445/28.09.2023.