Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

15/10/2021 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 13378/14.10.2021 Απόφαση Ολοκλήρωσης του τακτικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την Παροχή Υπηρεσιών Εκπόνησης Μελέτης Εκτίμησης Εύλογης Αξίας (Fair Value) για λόγους Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS) ακινήτων της ΕΤΑΔ Α.Ε – Αρ. Διακ. 11004/23.08.2021