Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

15/09/2023 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 12842/14.09.2023 Απόφαση Ματαίωσης Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών Εκπόνησης Μελέτης Εκτίμησης Εύλογης Αξίας (FairValue) για λόγους Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS)» ακινήτων της ΕΤΑΔ Α.Ε.– ΑΡ. ΔΙΑΚ. 12643/11.09.2023