Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

08/09/2023 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 12612/08.09.2023 Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών του Διεθνούς Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης Αναδόχου για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με τον σχεδιασμό του πενταετούς στρατηγικού πλάνου της εταιρείας.- Αρ. Διακ. 8935/22.06.2023