Υπ΄αριθμ. 12472/22.08.2022 Απόφαση Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών Αποσφράγισης Οικονομικών προσφορών και διάρκειας εγγυητικής επιστολής συμμετοχής για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Λειτουργίας του Υποκαταστήματος Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού της ΕΤΑΔ Α.Ε.- Αρ. Διακ. 11722/29.07.2022.

22/08/2022 | Υπηρεσίες