Υπ’ αριθμ. 12336/01.09.2023 Απόφαση Ματαίωσης Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών Εκπόνησης Μελέτης Εκτίμησης Εύλογης Αξίας (FairValue) για λόγους Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS)» ακινήτων της ΕΤΑΔ Α.Ε.– ΑΡ. ΔΙΑΚ. 11910/21.08.2023.

01/09/2023 | Υπηρεσίες