Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

14/09/2021 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 11814/13.09.2021 Τακτικός Διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης παρόχου υπηρεσιών για την «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης του Υποκαταστήματος «Ακτή Βουλιαγμένης» της ΕΤΑΔ Α.Ε.