Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

03/09/2021 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 11456_03.09.2021 Διευκρινίσεις για τον Τακτικό Διαγωνισμό για την Παροχή Υπηρεσιών Εκπόνησης Μελέτης Εκτίμησης Εύλογης Αξίας (FairValue) για λόγους Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS)» ακινήτων της ΕΤΑΔ Α.Ε.– ΑΡ. ΔΙΑΚ. 11004/23.08.2021