Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

30/08/2021 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 11200/30.08.2021 Τακτικός Διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού του Υποκαταστήματος «Ακτή Βουλιαγμένης» της ΕΤΑΔ Α.Ε.