Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

23/08/2021 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 11004_23.08.2021 Τακτικός Διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Εκπόνησης Μελέτης Εκτίμησης Εύλογης Αξίας (FairValue) για λόγους Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS)» ακινήτων της ΕΤΑΔ Α.Ε.