Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

19/08/2021 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 10880/19.08.2021 Απόφαση Ματαίωσης Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Εκπόνησης Μελέτης Εκτίμησης Εύλογης Αξίας (FairValue) για λόγους Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS) ακινήτων της ΕΤΑΔ Α.Ε.– ΑΡ. ΔΙΑΚ. 9807/22.07.2021