Υπ’αριθμ. 10502/18.07.2023 Απόφαση Ολοκλήρωσης του Τακτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Λειτουργίας Λιμναίου Τμήματος του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ ΑΕ Σπήλαια Διρού – Αρ. Διακ. 7533/31.05.2023- Κήρυξη Οριστικού Αναδόχου.

25/10/2023 | Υπηρεσίες