Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

13/07/2023 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ’ αριθμ. 10304/13.07.2023 Απόφαση Παράτασης Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών του Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία προς τον σκοπό ανάδειξης Αναδόχου ασφαλιστικών υπηρεσιών για την «Ασφαλιστική Κάλυψη Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης (Directors & Officers Liability Insurance) της ΕΤΑΔ ΑΕ»- Αρ. Διακ. 8679/19.06.2023.