Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

30/05/2019 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Ορθή Επανάληψη Απόφασης Κήρυξης Οριστικού Αναδόχου του διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Λειτουργίας του Υποκαταστήματος «Μαρίνα Θεσσαλονίκης» της ΕΤΑΔ Α.Ε. – Αρ. Διακ. 1598/28.03.2019