Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

03/03/2020 – Μελέτες, Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

Ολοκλήρωση του τακτικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την Παροχή Υπηρεσιών Εκπόνησης Μελέτης Εκτίμησης Εύλογης Αξίας (Fair Value) για λόγους Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS) ακινήτων της ΕΤΑΔ Α.Ε – Αρ. Διακ. 0252/22.01.2020 – Κατακύρωση