CCTV

Ειδική Ενημέρωση της ΕΤΑΔ A.E. για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω συστημάτων βιντεοπιτήρησης που λειτουργούν στις Επιχειρηματικές Μονάδες της.

Η ΕΤΑΔ Α.Ε. σας ενημερώνει διά του παρόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ»), τον Ν.4624/2019 και τις λοιπές διατάξεις της σχετικής κείμενης ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ισχύουν, υπό την ιδιότητά της ως Υπεύθυνου Επεξεργασίας για τη λειτουργία συστημάτων βιντεοεπιτήρησης στις Επιχειρηματικές Μονάδες της (εφεξής «Υποκαταστήματα»), για το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει, τον σκοπό της συλλογής και επεξεργασίας τους, τον χρόνο τήρησής τους καθώς και για τα δικαιώματά σας ως υποκειμένων των δεδομένων. Ρητά διευκρινίζεται ότι στον βιντεοσκοπούμενο χώρο έχει αναρτηθεί ειδική σήμανση (ευδιάκριτες προειδοποιητικές πινακίδες) που παρέχουν ενημέρωση σε πρώτο επίπεδο για τα υποκείμενα των δεδομένων σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων τους μέσω των συστημάτων βιντεοεπιτήρησης και το παρόν συνιστά την αναλυτικότερη σχετικά ενημέρωση αυτών σε δεύτερο επίπεδο.

Ποια προσωπικά δεδομένα σας συλλέγει η ΕΤΑΔ Α.Ε και από πού;
H ΕΤΑΔ Α.Ε. συλλέγει τα αναγκαία δεδομένα εικόνας από τα συστήματα βιντεοεπιτήρησης που λειτουργούν στα Υποκαταστήματα, όπως ενδεικτικά στα ταμεία, τα χρηματοκιβώτια, τις εισόδους/εξόδους και εν γένει σε προσβάσεις σε επιμέρους νευραλγικούς από πλευράς ασφάλειας χώρους των εγκαταστάσεων των Υποκαταστημάτων.

H ΕΤΑΔ Α.Ε. συλλέγει μόνο δεδομένα εικόνας από κατάλληλες θέσεις και γωνίες λήψης των συστημάτων βιντεοεπιτήρησης κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μην περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των υποκειμένων των οποίων λαμβάνεται η εικόνα, περιλαμβανομένου του δικαιώματός τους στον σεβασμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Για ποιους σκοπούς συλλέγει η ΕΤΑΔ Α.Ε. τα προσωπικά δεδομένα σας και με ποιες νομικές βάσεις τα επεξεργάζεται;
Η ΕΤΑΔ Α.Ε. συλλέγει τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα σας για λόγους προστασίας προσώπων, αγαθών και εν γένει υποδομών που βρίσκονται στα Υποκαταστήματα της, με νομική βάση την προστασία και προάσπιση των εννόμων συμφερόντων της ΕΤΑΔ Α.Ε. ή τρίτου (άρθρο 6 παρ. 1 στ ΓΚΠΔ).
Ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων σας;
Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων σας είναι οι αρμόδιοι υπάλληλοι της ΕΤΑΔ Α.Ε. στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η μέριμνα για την ασφάλεια ή/και εκτελούντες την επεξεργασία που παρακολουθούν ή/και χειρίζονται για λογαριασμό της ΕΤΑΔ Α.Ε. τα συστήματα βιντεοεπιτήρησης που λειτουργούν στα Υποκαταστήματα αυτής (π.χ. ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφάλειας). Σε περίπτωση ανάγκης συμμόρφωσης με έννομη/κανονιστική υποχρέωση, περιστατικού παράνομης πράξης ή εάν προκύψει ανάγκη για την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων της ΕΤΑΔ Α.Ε. ή τρίτου (ενδεικτικά για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή για την απόδειξη μιας αξιόποινης πράξης) αποδέκτες των δεδομένων σας μπορεί να είναι, ενδεικτικά, δικηγόροι, δικηγορικές εταιρείες, δικαστικοί επιμελητές, εμπειρογνώμονες, πραγματογνώμονες, εποπτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, εισαγγελικές, αστυνομικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές ή φορείς, το πρόσωπο που απεικονίζεται ως δράστης ή ως θύμα μιας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα που μπορεί να αποτελούν αποδεικτικό στοιχείο της εν λόγω πράξης.
Για πόσο χρόνο τηρεί η ΕΤΑΔ Α.Ε. τα προσωπικά δεδομένα σας;
Τα προσωπικά δεδομένα σας τηρούνται για χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών. Εάν κατά το χρονικό διάστημα αυτό καταγραφούν περιστατικά παράνομης πράξης, τα σχετικά τμήματα των δεδομένων του συστήματος βιντεοσκόπησης δύναται να διατηρηθούν σε ξεχωριστό αρχείο με ανάλογα μέτρα ασφαλείας, για όσο διάστημα απαιτείται για τη διερεύνηση και την πειθαρχική ή δικαστική δίωξη των περιστατικών αυτών.
Ποια είναι τα δικαιώματα σας και πώς ασκούνται.
Εφόσον τα προσωπικά δεδομένα σας είναι αντικείμενο επεξεργασίας μέσω καταγραφής από σύστημα βιντεοεπιτήρησης της ΕΤΑΔ Α.Ε., έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 1. Να ζητήσετε να πληροφορηθείτε τις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων σας που τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τις κατηγορίες των αποδεκτών τους, τον χρόνο τήρησής τους καθώς και τα σχετικά δικαιώματά σας και να ζητήσετε να λάβετε αντίγραφο αυτών (δικαίωμα πρόσβασης).
 2. Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας (δικαίωμα περιορισμού).
 3. Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας (δικαίωμα εναντίωσης).
 4. Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO) κ. Μαριλένα Μπέλλου, ταχυδρομική διεύθυνση: Βουλής 7, 10562 email: [email protected].

Παρακαλούμε σημειώστε ενδεικτικά τα ακόλουθα σε σχέση με τα ανωτέρω δικαιώματά σας:

 • Η ΕΤΑΔ Α.Ε. έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημά σας για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών της.
 • Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.
 • Η ΕΤΑΔ Α.Ε. δικαιούται να σας ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών αναγκαίων για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας.
 • Για την εξέταση ενός αιτήματος που σχετίζεται με την εικόνα σας, θα πρέπει να προσδιορίσετε στο αίτημά σας τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα (έστω κατά προσέγγιση) που βρεθήκατε στην εμβέλεια των συστημάτων βιντεοεπιτήρησης και να παράσχετε μια πρόσφατη εικόνα σας, ώστε να διευκολυνθεί ο εντοπισμός των δικών σας δεδομένων και η απόκρυψη των δεδομένων τρίτων εικονιζόμενων προσώπων.

 

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ

Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr)

 • Τηλεφωνικό Κέντρο: +302106475600,
 • Fax: +30210 6475628,
 • Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]