Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στελεχώνεται από τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά Μέλη του, ένα από τα οποία ορίζεται ως Πρόεδρος. Η Επιτροπή ως σώμα έχει τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων που τις έχουν ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ τουλάχιστον ένα μέλος της κατέχει επαρκή τεχνογνωσία και εμπειρία σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.

Κύριος σκοπός της Επιτροπής Ελέγχου είναι να υποστηρίζει το Διοικητικό Συμβούλιο ως προς τις αρμοδιότητές του, που αφορούν:

  • Την επισκόπηση της επάρκειας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων και τη διαδικασία παρακολούθησης της συμμόρφωσης με τους νόμους και τους κανονισμούς.
  • Την επισκόπηση της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και τη διασφάλιση της ακεραιότητας των οικονομικών καταστάσεων.
  • Τη διαδικασία επιλογής, καθώς και την παρακολούθηση της απόδοσης και της ανεξαρτησίας των Εξωτερικών Ελεγκτών.
  • Την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και απόδοσης της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.